Log in


Nog geen account, maar wel lid? Klik dan hier

Over ons

Over ons


Geschiedenis

Stevan en Ans de Boer, voorheen zendelingen op Curaçao en Papua-Nieuw-Guinea, hadden begin jaren negentig van de vorige eeuw een verlangen om een gemeente in Emmeloord te starten. Een gemeente waar ruimte zou zijn voor de werking en kracht van de Heilige Geest. Eerst vonden er doordeweekse ontmoetingen plaats die later aangevuld werden met zondagse bijeenkomsten. In 1994 was de geboorte van Volle Evangelie Gemeente Berea een feit. De gemeente werd deel van de Berea-gemeenschap. Tien jaar later, in 2004, droeg Stevan het voorgangerschap van de gemeente over aan Freek en Liesbeth van Otterloo. De gemeente sloot zich in 2006 aan bij de koepelorganisatie Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE), nadat de Berea-gemeenschap was opgeheven. Tevens werd de naam veranderd in “Volle Evangelie Gemeente Levend Water” Emmeloord. In 2014 vierde de gemeente haar 20-jarig bestaan.


Visie

Wij, als Levend Water Gemeente, willen een ZICHTBARE levengevende kerk zijn te midden van de maatschappij. We verlangen ernaar en zetten ons ervoor in dat het KONINKRIJK VAN GOD zichtbaar wordt. Het Koninkrijk van God uit zich in liefde, blijdschap en gerechtigheid. Samen GERECHTIGHEID brengen door te handelen in de kracht en de autoriteit van dit koninkrijk (de Heilige Geest), zieken genezen, vrij te maken van diegenen die vastzitten in duisternis en op te komen voor de zwakken. We hebben een individuele en een gezamenlijke VERANTWOORDELIJKHEID om het Koninkrijk van God gestalte te geven. We beseffen dat we als gemeente hierin niet op onszelf staan, maar dat we samen met andere gemeenten hiertoe geroepen zijn. Het is het verlangen van de Here Jezus, dat we Eén zijn, dat ons beweegt om EENHEID te zoeken richting de andere kerken en samen op te trekken in activiteiten en door er voor elkaar te zijn in de gebeden, nood, en onderlinge relaties. Dit tot getuigenis voor diegenen die (nog) niet geloven in Jezus, de Redder van de wereld.


Kernwaarden

De Levend Water Gemeente, kenmerkt zich als een enthousiaste, warme gemeente waar men oog heeft voor de ander. De visie die we voor ogen hebben als gemeente wordt ondersteund door een aantal kernwaarden die we heel belangrijk vinden en (willen) uitleven tot een getuigenis voor onze omgeving.


Gastvrijheid

Bij God is iedereen welkom. Hij staat met armen wijd open om u te ontvangen in Zijn Aanwezigheid. Alle mensen zijn daarom welkom in onze samenkomsten. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat u welkom wordt geheten bij de deur en dat u gratis koffie/thee aangeboden krijgt na de dienst. Gelovigen uit andere kerken die Jezus als Heer belijden, mogen vrij deelnemen aan het Heilige Avondmaal.


Dienstbaarheid

In het Koninkrijk van God staat dienen centraal. Dienen is de ander voorop stellen en je daarvoor inzetten. Dit geldt voor zowel binnen de gemeente als ook daarbuiten in onze omgeving, onze naasten. Het kan tot uiting komen in de kleine praktische dingen als ook in het geestelijke, zoals doen wat Jezus deed door te bidden voor de zieken, gebonden bevrijden, opkomen voor de zwakken. Hiermee tonen we verantwoordelijkheid en geloven we dat er gerechtigheid zal plaatsvinden.


Cultuur van Eer

Eren heeft te maken met het zien en erkennen van de roeping en bestemming van God op iemands leven. God heeft een ieder gaven en talenten gegeven om Zijn grootheid zichtbaar te maken en elkaar mee te dienen. Door een cultuur van eer en bemoediging wordt de atmosfeer van het Hemels koninkrijk ervaren. Mensen kunnen zich hierdoor ontplooien en tot bloei komen. Innerlijk herstel vindt plaats en creativiteit komt vrij.


Gelijkwaardigheid

Ieder mens is even belangrijk en waardevol voor God en ook voor ons. Er is geen onderscheid tussen man en vrouw, ras, afkomstof seksuele geaardheid. Een ieder is welkom om mee te doen in het gemeenteleven, zijn/haar steentje bij te dragen waar dat nodig is. Dit neemt niet weg dat er positionele en fysieke verschillen kunnen zijn die te maken kunnen hebben met gaven, talenten, vaardigheden en een levenswandel die in overeenstemming is met het Woord van God. Op basis van gelijkwaardigheid bouwen we aan onderlinge eenheid en liefde. We zijn niet allemaal gelijk in de zin van “hetzelfde”, wel is iedereen evenveel waard!

Inhoud voor over ons