Visie

Visie

De Levend Water Gemeente wil een ZICHTBARE kerk zijn. We verlangen dat het Koninkrijk van
God zichtbaar wordt en we zetten ons hiervoor in. Dit uit zich in liefde, blijdschap en gerechtigheid.

Onze visie is dat we samen GERECHTIGHEID brengen door te handelen in de kracht en de
autoriteit van de Heilige Geest, door te bidden voor zieken en mensen die vastzitten in de
duisternis. Ook willen we opkomen voor de zwakken.

We hebben een individuele en een gezamenlijke VERANTWOORDELIJKHEID om het Koninkrijk
van God gestalte te geven. We willen dit ook samen doen met andere gemeenten. Dit tot
getuigenis voor diegenen die (nog) niet geloven in Jezus, de Redder van de wereld.